AvaakkusLieves!TuoreMSX
 Alternative PartyNyyrikkiMSX
4th: RappioBandwagonMSX